"محمد رضا شریفی نیا "=فرهـاد: عسل تـو ،تـوی این رابطه بـاختـی چـون تـو کسـیو از دسـت دادی کـه صـادقانـه دوسـِت داشـت و مـن کسیـو از دسـت دادم که دوسـم نداشـت !

"آنچـه مردان درباره زنان بـاید بدانند"