دانشگاه درس اقتصاد داشتیم
استادمون از این مخ ها بود که یه تخته اش می لنگید
هر بار که میخواست مثال بزنه فقط دو تا چیز تو ذهنش بود که بگه ادامس موزی و سیب زمینی
یه بار اومد در مورد عرضه و تقاضا صحبت کنه، رو کرد به تخته و شروع کرد به نوشتن و گفتن: فکر کنید همه مغازه ها به جای چند مدل و برند سیب زمینی فقط ادامس موزی داشته باشند و همینطور ادامه داد، بعد که برگشت ما همه اینطوری 0_0
استادمون مگه شما ها تا حالا ادامس از مغازه نخریدید؟
ما چرا استاد ولی تا حالا چند مدل و برند سیب زمینی نه دیدیم و نه خریدیم
استاد برگشت تخته رو نگاه کرد تازه فهمید جای ادامس نوشته سیب زمینی
از اون جلسه به بعد روی تخته دیگه ننوشت ـ
اسم سیب زمینی هم دیگه نمی اوردـ